Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
I. Vezelvitaal (inclusief het label Pruimenmoescups.nl) gevestigd aan Pinksterbloemhof 5 in Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 75420562, hierna te noemen Pruimenmoescups.nl. Pruimenmoescups.nl biedt haar producten aan via een webwinkel en heeft geen fysiek winkelpand dat bezocht kan worden.
II. De afnemer is de afnemer c.q. klant van Pruimenmoescups.nl.
III. Pruimenmoescups.nl gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en de afnemer elkaar van dienst kunnen en willen zijn. Pruimenmoescups.nl doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch acht zij het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.
IV. Een overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Pruimenmoescups.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Pruimenmoescups.nl. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden, leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Pruimenmoescups.nl behoud zich het recht deze na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Pruimenmoescups.nl. 1.4 Pruimenmoescups.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Pruimenmoescups.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Pruimenmoescups.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Pruimenmoescups.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 2.5 Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Pruimenmoescups.nl de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van het product is geen reden voor creditering van het product en/of bezorgkosten. 2.6 Pruimenmoescups.nl is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig of niet intern doorsturen van pakketten binnen bijvoorbeeld grote internationale concerns, ziekenhuizen, recepties, bedrijven en voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger. 2.7 Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door de pakketdienst. Let op dat bij grote concerns, etc het concern de ontvanger is en niet de contactpersoon. 2.8 Pruimenmoescups.nl is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door de pakketservice. Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 9% BTW. 3.4 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Pruimenmoescups.nl of de korting correct is toegepast en beslist Pruimenmoescups.nl derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Pruimenmoescups.nl zich het recht de bestelling te annuleren.

4.Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Pruimenmoescups.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Pruimenmoescups.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, geopend, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de afnemer het product/de producten (toch) wenst te behouden. De afnemer dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. 4.3 Pruimenmoescups.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Pruimenmoescups.nl) is beschadigd. 4.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Pruimenmoescups.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Pruimenmoescups.nl de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Pruimenmoescups.nl behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden. 4.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 draagt Pruimenmoescups.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

5. Uitvoering
Pruimenmoescups.nl voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

6. Betaling
Voor levering van producten aan consumenten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling of achteraf betalen via Klarna.
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan. Achteraf Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/user). Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement
verwerkt (http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy).

7. Gegevensbeheer
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Pruimenmoescups.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Pruimenmoescups.nl. Pruimenmoescups.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 7.2 Pruimenmoescups.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

8. Garantie
8.1 Pruimenmoescups.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De producten van Pruimenmoescups.nl worden geproduceerd door derden. Kwaliteit van de geleverde producten valt onder de garantie van de producent van de artikelen. 8.2 De garantietermijn van Pruimenmoescups.nl komt overeen met de ten minste houdbaar tot datum vermeld op de verpakking. Pruimenmoescups.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pruimenmoescups.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Pruimenmoescups.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Pruimenmoescups.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 8.4 Indien klachten van de afnemer door Pruimenmoescups.nl gegrond worden bevonden, zal Pruimenmoescups.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Pruimenmoescups.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Pruimenmoescups.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 8.5 Pruimenmoescups.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Pruimenmoescups.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Pruimenmoescups.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Pruimenmoescups.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Pruimenmoescups.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 9.4 Aanbiedingen van Pruimenmoescups.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 9.5 Pruimenmoescups.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst
10.1 Een overeenkomst tussen Pruimenmoescups.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Pruimenmoescups.nl op haalbaarheid is beoordeeld. 10.2 Pruimenmoescups.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

11. Afbeeldingen en specificaties Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en verpakkingen van Pruimenmoescups.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht
12.1 Pruimenmoescups.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Pruimenmoescups.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Pruimenmoescups.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Pruimenmoescups.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 12.4 Indien Pruimenmoescups.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid Pruimenmoescups.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan apparatuur of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Eigendom van alle door Pruimenmoescups.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Pruimenmoescups.nl zolang de afnemer de vorderingen van Pruimenmoescups.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen vanPruimenmoescups.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 14.2 De door Pruimenmoescups.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Pruimenmoescups.nl of een door Pruimenmoescups.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Pruimenmoescups.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Pruimenmoescups.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Pruimenmoescups.nl.

15.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pruimenmoescups.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost-Brabant kennis, tenzij Pruimenmoescups.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

"Pruimenmoescups ondersteunen bij je dagelijkse behoefte aan vezels"

© 2017 - 2024 pruimenmoescups.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel